• TRA CỨU KẾT QUẢ THI - KỲ THI MYTS 2019

  • Thí sinh nhập Số báo danh vòng 2Mã xác nhận vào các ô dưới đây. Lưu ý:
  • - Thí sinh cần gõ đủ các dấu chấm được ghi trong SBD, ví dụ: V2B.06.246.